NABÍDKA PRODUKTŮ
NABÍDKA PRODUKTŮ
0

Přečtěte si podmíněné prohlášení zde

Zřeknutí se odpovědnosti

Obecné
Používání těchto webových stránek společnosti KOKS Group Holding bv (dále jen „KOKS“) a dalších souvisejících webových stránek a internetových obchodů společnosti KOKS Group Holding bv a/nebo jakékoli dceřiné společnosti této společnosti (dále společně a jednotlivě jako „společnost“) podléhá níže uvedeným podmínkám a omezením. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním se rozumí, že uživatel souhlasí s obecnými obchodními podmínkami společnosti, jakož i s níže uvedenými podmínkami.

Používání webových stránek
Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou sestavovány s náležitou péčí společnosti KOKS, jejich přesnost a úplnost však nemůže být zaručena. Prostřednictvím těchto webových stránek společnost KOKS poskytuje pouze informace o (finančních) produktech a službách, které společnost KOKS nabízí. Změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Ani tato webová stránka, ani webové stránky nebo dokumenty, které jsou přístupné prostřednictvím těchto webových stránek, neobsahují pozvání ke koupi nebo prodeji čisticích strojů a/nebo dílů, příslušenství nebo jiných souvisejících služeb. Poskytnuté informace neslouží jako náhrada odborného poradenství. Bez ověření nebo dalšího poradenství je použití poskytnutých informací na odpovědnost a riziko uživatele.

Informace od třetích stran, produkty a služby
Informace poskytované třetími stranami, odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné webové stránky, jež nejsou majetkem společnosti, jsou zahrnuty pouze za účelem poskytnutí informací uživateli těchto webových stránek. Ačkoli je společnost KOKS mimořádně selektivní, pokud jde o informace třetích stran uvedené na těchto webových stránkách nebo na odkazovaných webových stránkách, nemůže zaručit jejich obsah a funkci ani kvalitu jakýchkoli produktů a/nebo služeb, jež mohou být na těchto webových stránkách nabízeny. Společnost KOKS neposkytuje žádnou záruku ani nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek.

Práva duševního vlastnictví
Všechny podrobnosti uvedené na těchto webových stránkách, včetně textů, fotografií, ilustrací, grafického materiálu, (obchodních) názvů, log, zboží a ochranných známek, jsou majetkem společnosti nebo licencovány společností a jsou chráněny právy k databázi, autorskými právy, zákonem o ochranných známkách a/nebo jakýmkoli jiným právem duševního vlastnictví. Práva k (duševnímu) vlastnictví nejsou žádným způsobem převáděna na (právnické) osoby, které získají přístup na tuto webovou stránku. Obsah této webové stránky může být používán pouze pro soukromé nekomerční účely. Uživatel těchto webových stránek nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti reprodukovat, předávat, distribuovat, šířit ani zpřístupňovat obsah těchto webových stránek třetím stranám. Obsah těchto webových stránek může uživatel předat pro nekomerční soukromé účely prostřednictvím jednoho nebo více tlačítek pro sdílení na sociálních sítích, která společnost KOKS na těchto webových stránkách pro tento účel zavedla.

Žádná odpovědnost
Společnost výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku přístupu na tyto webové stránky a jejich používání. Vedle toho není poskytována žádná záruka na bezchybný a nepřetržitý provoz těchto webových stránek. Přestože společnost vynakládá veškeré úsilí, aby obsah těchto webových stránek udržovala co nejaktuálněji a nejúplnější, nemůže poskytnout žádnou záruku na přesnost, platnost, úplnost nebo aktuálnost informací zveřejněných na těchto webových stránkách nebo poskytnutých prostřednictvím přístupu na tyto webové stránky. Společnost v tomto ohledu nepřijímá žádnou odpovědnost.

Rozhodné právo
Na tyto webové stránky a na toto prohlášení se vztahují nizozemské právní předpisy.

Změny
Informace a doporučení lze změnit bez předchozího upozornění. Společnost prostřednictvím těchto webových stránek poskytuje informace o čisticích produktech a souvisejících službách. Z těchto informací nelze odvozovat žádná práva.

Reklamační služba
Společnost KOKS oceňuje, když jsou pokládány otázky, předkládány problémy nebo stížnosti. Společnost KOKS se pokusí najít vhodné řešení. Vedle toho chce společnost KOKS zlepšovat své služby poskytované vám a dalším zákazníkům. Viz kontaktní údaje.

Podrobnosti o produktech a službách společnosti KOKS
KOKS Group bv (ústředí)
Diamantweg 1
1812 RC ALKMAAR
Nizozemsko

Obchodní rejstřík Alkmaar, č. 37129526

KOKS Group bv, Alkmaar, říjen 2018

To Top